Quote about confidence | Waterlemon
 

Confidence is not “They will like me”.

Confidence is “I’ll be fine if they don’t”.

- Unknown -

Ann

Mê (mông) corgi thì có gì sai? Ngoài (mông) corgi thì mình khá nghiện Earl Grey, những họa tiết màu mè và chơi trò cảm giác mạnh :P

Other posts by

Menu

email marketing