Ha Nguyen - Digital Marketer - CV | Waterlemon
 
 

Portfolio

Nguyễn Minh Hà – 24t – Hà Nội – Digital Marketer

[email protected]


CONTENT – COPYWRITING

  • Content planning to fulfill different customer stages – Phối hợp lên kế hoạch triển khai nội dung trúng đối tượng, đúng thời điểm, chuẩn kênh phân phối.
  • Creation of different content types – Tạo đa dạng các hình thức, thể loại nội dung
  • Copywriting for: product description, social media, SEO, blogs, emails, etc – Viết: mô tả sản phẩm, nội dung cho mạng xã hội, blog, email…

In-depth research – Nghiên cứu chuyên sâu về 1 lĩnh vực để viết nội dung

Content distribution – Phân phối nội dung đã được tạo

Creating landing pages – Tạo landing page (trang đích trên site – có một mục đích nhất định)

Ability to use various content scheduling tools: Buffer, Hootsuite – Sử dụng các công cụ để lên lịch nội dung mạng xã hội


PPC

Planning, setting up & optimizing Search campaigns  – Adwords (Basic) – Lên kế hoạch, tạo và tối ưu chiến dịch quảng cáo tìm kiếm trên Adwords (cơ bản)

Retargeting campaigns with detailed segments – Adwords – Tạo chiến dịch tiếp thị lại với đối tượng được phân loại tối ưu

Keyword research – Nghiên cứu từ khóa


EMAIL MARKETING

Creating drip email campaigns – Lên chiến dịch gửi tự động theo thời gian/ theo hành vi người dùng những email đã được tạo sẵn nhằm hướng người dùng đến mục đích cuối cùng (bán hàng, download file, tham gia sự kiện..v.v.)

Drafting and optimizing promotion emails, newsletter… – Tạo và tối ưu email

A/B Testing campaigns – Thử nghiệm các phiên bản email khác nhau để gửi đi bản tối ưu nhất


BLOGGING

Develop a WordPress site from A to Z – Phát triển site WordPress từ A-Z

Creating blog content – Tạo nội dung cho blog


WEBSITE DEVELOPMENT

Optimizing UX for better conversion (CRO) – Tối ưu website dựa trên hành vi người dùng

Familiar with: WordPress, Magento, Drupal – Đã từng sử dụng: WordPress, Magento, Drupal


ANALYTICS

Using data-driven analytics to track the efficiency of other marketing activities – Sử dụng các dữ liệu để lên kế hoạch và tính hiệu quả các hoạt động marketing

Google Analytics, Google Tag Manager, Google Webmaster Tools

SEMRush, Moz, Ahrefs

SumoMe

DOWNLOAD CV

Menu

email marketing